Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

FACTSHEET
voor samenwerkingspartners Mind-Spring 2017-2018

Deze Factsheet is een overzicht van vragen en antwoorden over Mind-Spring. Vooral organisatorische vragen worden hierin belicht. De factsheet is bedoeld om samenwerkende organisaties relevante informatie te geven.   
 

Achtergrond Mind-Spring

Mind-Spring is een “voor en door” interventie programma (peer-educatie) waarin opgeleide asielzoekers en vluchtelingen psycho-educatie en psychosociale ondersteuning geven aan groepen mede asielzoekers en vluchtelingen. De psycho-educatie en opvoedingsondersteuning wordt gegeven in de eigen taal, en houdt rekening met eigen cultuur en gewoonten. De getrainde asielzoeker of vluchteling werkt samen met en wordt gecoacht door een hulpverlener uit de GGZ. Beiden werken met het Mind-Spring trainingshandboek. Trainers en GGZ medewerkers volgen een opleidingstraject om zich de methodiek eigen te maken

Hoe lang bestaat Mind-Spring al?

Mind-Spring is het eerste jaar van haar bestaan (2003) opgezet voor asielzoekers met hulp van subsidie van de Ziektekosten Regeling Asielzoekers (ZRA ) en vond daarna (2004-2005) uitbreiding middels een subsidie van het Europees Vluchtelingen Fonds. Met deze subsidie is het programma uitgebreid voor de doelgroep vluchtelingen. In 2006-2007 is er een nieuwe module ontwikkeld, namelijk ‘opvoedingsondersteuning’, eveneens middels subsidie van het Europees Vluchtelingen Fonds. De methodiek is in 1996 al ontwikkeld door Paul Sterk toen hij werkzaam was in Sierra Leone.

Voor wie is Mind-Spring bedoeld?

Mind-Spring richt zich op zowel asielzoekers als vluchtelingen. De psycho educatie cursus richt zich op volwassenen die behoefte hebben aan psycho sociale ondersteuning. Het is een cognitieve cursus de mensen leert "zichzelf te helpen".

De opvoedingsondersteuning (Opgroeien binnen twee culturen) richt zich op volwassenen met kinderen. Doel is hier ondersteunen bij opvoeding, voorkomen kindermishandeling,, oriëntatie op de verschillen in opvoeden tussen Nederland en eigen culturele achtergrond.

Is er een contra indicatie voor deelname aan Mind-Spring?

In principe richt Mind-Spring zich op een selectieve doelgroep, mensen met een vluchtelingen achtergrond en geschiedenis. Vandaaruit hebben zij een verhoogd risico psychopathologie te ontwikkelen. Mensen met zo'n achtergrond kunnen zich dus ook zelf aanmelden. Contra indicatie is als mensen ernstige psychiatrische of psychische klachten hebben dat een behandeling geïndiceerd is, of deelname aan een groep onmogelijk maakt. Wij hebben het dan over psychosen, ernstige depressie waar mogelijk suïcide gevaar is, en dissociaties. Dit ter beoordeling aan de GGZ trainer. Mind-Spring cursussen worden vaak gebruikt door deelnemers als toeleiding en verkenning voor verdere behandeling. (de stap naar behandeling is vaak té groot)

In praktijk blijkt vaak een eerste bijeenkomst al of mensen contra geïndiceerd zijn en is het weinig voorgekomen dat mensen niet verder konden deelnemen. Wel komt het voor dat mensen verwezen moeten worden voor behandeling door de GGZ. 

Hoe is Mind-Spring in Nederland georganiseerd?

Mind-Spring.nl voert de training van trainers en landelijke coordinatie van psycho-educatie en opvoedings ondersteuning uit, en is een zelfstandig project, dat opereert vanuit de afdeling Preventie van GGZ Dijk en Duin (Parnassia Bavo Groep), maar in de uitvoering samenwerkt met verschillende GGZ-instellingen De uitvoering van de cursussen in asielzoekerscentra of binnen gemeentes, valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken GGZ-instelling in de betreffende regio, of die van  Vluchtelingenwerk in samenwerking met de lokale GGZ.

Mind-Spring.org is zelfstandig en onderdeel van de stichting Mind-Spring, deze is verantwoordelijk voor de opleidingen aan intermediairs, productontwikkeling en internationale samenwerking. Contact via Stichting Mind-Spring p.a. Paul Sterk, Postjeskade 183hs 1058DS Amsterdam 0031(0)6  515574747

Hoe lang bestaat Mind-Spring al?

Mind-Spring is het eerste jaar van haar bestaan (2003) opgezet voor asielzoekers met hulp van subsidie van de Ziektekosten Regeling Asielzoekers (ZRA ) en vond daarna (2004-2005) uitbreiding middels een subsidie van het Europees Vluchtelingen Fonds. Met deze subsidie is het programma uitgebreid voor de doelgroep vluchtelingen. In 2006-2007 is er een nieuwe module ontwikkeld, namelijk ‘opvoedingsondersteuning’, eveneens middels subsidie van het Europees Vluchtelingen Fonds.

Voor wie is Mind-Spring bedoeld?

Mind-Spring richt zich op zowel asielzoekers als vluchtelingen (statushouders). De psycho educatie cursus richt zich op volwassenen die behoefte hebben aan psycho sociale ondersteuning. Het is een cognitieve cursus de mensen leert "zichzelf te helpen".

De opvoedingsondersteuning (Opgroeien binnen twee culturen) richt zich op volwassenen met kinderen. Doel is hier ondersteunen bij opvoeding, voorkomen kindermishandeling,, oriëntatie op de verschillen in opvoeden tussen Nederland en eigen culturele achtergrond.
De mind-spring Junior groepen richten zich op asielzoekerskinderen in de AZC's, maar is ook bruikbaar voor kinderen met status met een vluchtelingenachtergrond.
Coordinatie van deze laatste twee groepen in ondergebracht bij Arq in Diemen.

Is er een contra indicatie voor deelname aan Mind-Spring?

In principe richt Mind-Spring zich op een selectieve doelgroep, mensen met een vluchtelingen achtergrond en geschiedenis. Vandaaruit hebben zij een verhoogd risico psychopathologie te ontwikkelen. Mensen met zo'n achtergrond kunnen zich dus ook zelf aanmelden. Contra indicatie is als mensen ernstige psychiatrische of psychische klachten hebben dat een behandeling geïndiceerd is, of deelname aan een groep onmogelijk maakt. Wij hebben het dan over psychosen, ernstige depressie waar mogelijk suïcide gevaar is, en dissociaties. Dit ter beoordeling aan de GGZ trainer. Mind-Spring cursussen worden vaak gebruikt door deelnemers als toeleiding en verkenning voor verdere behandeling. (de stap naar behandeling is vaak té groot)

In praktijk blijkt vaak een eerste bijeenkomst al of mensen contra geïndiceerd zijn en is het weinig voorgekomen dat mensen niet verder konden deelnemen. Wel komt het voor dat mensen verwezen moeten worden voor behandeling door de GGZ. 

Hoe is Mind-Spring in Nederland georganiseerd?

Mind-Spring.nl voert de training van trainers en landelijke coordinatie van psycho-educatie en opvoedings ondersteuning uit, en is een zelfstandig project, dat opereert vanuit de afdeling Preventie van GGZ Dijk en Duin (Parnassia Bavo Groep), maar in de uitvoering samenwerkt met verschillende GGZ-instellingen De uitvoering van de cursussen in asielzoekerscentra of binnen gemeentes, valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken GGZ-instelling in de betreffende regio, of die van  Vluchtelingenwerk in samenwerking met de lokale GGZ.

Wat is de taakverdeling?

Mind-Spring landelijke coördinatie draagt zorg voor:
1.
  Opleiden van trainers, ook op aanvraag of voorspraak van regio's, bv. als er behoefte is aan andere cultuur trainers of geschikte kandidaten worden voorgedragen
2.  Opleiden van GGZ medewerkers in de methodiek.
3.
  Consultatie aan regio en trainers, bemiddeling bij problemen in uitvoer en vraagbaak voor alles wat speelt.
4.
  Het bewerkstelligen dat in alle AZC's in Nederland een Mind-Spring aanbod gedaan kan worden. Dit door de COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) en GCA (Gezondheids Centrum Asielzoekers) te benaderen, de lokale GGZ te benaderen en de lokale Vluchtelingen organisatie te betrekken.
Het coördinatieteam bemiddelt in het samenbrengen van deze partners,legt uit hoe Mind-Spring werkt, wie voor welke taken verantwoordelijk is en welke faciliteiten er beschikbaar kunnen zijn (Financiering MCA, ZVW en WMO). Als partijen elkaar eenmaal regionaal hebben "gevonden" is het de bedoeling dat er verder rechtstreeks,-dus zonder tussenkomst van het coördinatieteam- overlegd wordt tussen deze partners. Ook zoekt de Mind-Spring coördinatie trainers uit de regio die groepen kunnen geven en zo nodig nieuwe trainers die opgeleid moeten worden. De GGZ uitvoerende medewerker en de trainer Mind-Spring worden gekoppeld (‘matching’) en Mind-Spring helpt om goede afspraken over samenwerking en taakverdeling
te maken. In feite eindigt hier de coördinatie inzet op regio niveau.

Welke taken doet een GGZ instelling zelf?

Een GGZ-instelling maakt ten behoeve van de uitvoer van groepen binnen de eigen regio afspraken   met  de COA, medische zorg, Vluchtelingenwerk en eventueel andere organisaties (zelforganisaties) Dat wil zeggen:
·    Zorgen voor budget. Dit is veelal de ziektekosten regeling voor asielzoekers voor AZC-groepen of eigen preventie productieruimte voor vluchtelingen groepen. Of bijvoorbeeld WMO participatie gelden van de gemeenten voor specifieke groepen vluchtelingen (bv. uitgenodigde vluchtelingen etc) die extra door de gemeente kunnen worden ingekocht
·    Organiseren van werving bijeenkomsten.
·    Afstemming over wie welke taak precies doet
·    Afspraken over financiering (salaris en onkostenvergoedingen) en welk budget er beschikbaar is
·    Samenwerkingsafspraken over verantwoordelijkheid, net als bij andere preventieprojecten die gezamenlijk met bv GGD of MW worden uitgevoerd.
·    Evaluatie van training , trainer en verslag aan eventueel gemeente (als door WMO betaald). Lokale organisatie hoort bij de normale overhead om een (preventie) groep te organiseren. 


Welke stappen zijn er nodig om te implementeren?  

De GGZ instelling moet via landelijk coordinatiepunt bij MENZIS een budget aanvragen voor uitvoer preventie Mind-Spring t.b.v. asielzoekers. Voorbeeld rekensom; per groep ten minste 2x40 uur voor tarief preventie (tegen geldend en gebruikelijk preventie tarief), dit is incl. werving en eigen coördinatie  etc.
·    Er moeten een of twee medewerkers van de lokale GGZ een dag opleiding volgen om kennis te maken de methodiek. Deze opleiding wordt kosteloos verzorgd door Mind-Spring te Zaandam.
·    Er is een aanbod ‘opvoedingsondersteuning’ en ‘psycho educatie’, dit zijn twee aparte trainingen en trajecten.
·    Mind-Spring legt de eerste contacten met een AZC  brengt partijen tot elkaar en zoekt trainers uit de regio. Deze worden dan gekoppeld aan de GGZ instelling. 

Wie zijn er co-trainers?  

Dit zijn GGZ medewerkers; psychologen, preventiemedewerkers of Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Enige feeling met de doelgroep asielzoekers en vluchtelingen is wel gewenst.  Voor opvoedingsondersteuning is enige pedagogisch adviserende ervaring wel een vereiste.
 

Wie bekostigt wat? 

Er zijn drie manieren om uitvoer van Mind-Spring groepen te bekostigen.
1.
In principe betaalt Menzis de uren inzet, nodig om groepen binnen AZC’s te kunnen draaien. (Mits hierover productieafspraken zijn gemaakt door de eigen GGZ instelling). De lokale GGZ moet wel eerst investeren in eigen opleiding.
2.
Als Mind-Spring t.b.v. vluchtelingen (selectieve preventie)  wordt uitgevoerd, valt dit onder het  preventie budget van elke GGZ regio.
3.
Als Mind-Spring op uitnodiging van de gemeente (WMO of integratie gelden) wordt uitgevoerd voor de doelgroep uitgenodigde vluchtelingen, pardonners e.d.  kan samen met vluchtelingenwerk een zorgtraject worden geoffreerd/aangeboden en komt er dus extra budget (over dit aanbod is een aparte folder beschikbaar).   

Wat als er een trainer uitvalt?

In overleg met het  Mind-Spring coördinatieteam  wordt gezocht naar beschikbare andere trainers in de regio of zo nodig daarbuiten. 

Wie bewaakt de kwaliteit van trainer en groepen?

Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van Mind-Spring en de lokale GGZ. Hier is aandacht voor tijdens de opleiding voor GGZ trainers. 

Wie is de eigenaar van het hele product?

Stichting Mind-=Spring cq Arq psychotrauma expertgroep, blijft eigenaar van product, de GGZ-instellingen zijn mede uitvoerder. In feite geldt hiervoor een zelfde constructie als bij andere preventie produkten, zoals bv. de cursus "In de put, uit de put"  (eigenaar Trimbos-instituut).

Hoeveel GGZ instellingen werken samen aan Mind-Spring?

Instellingen die Mind-Spring cursussen in het werkgebied uitvoeren.  

To be updated 2018

Hoeveel Mind-Spring trainers zijn er?

In de loop der jaren is een grote groep trainers opgeleid. Door verloop,  in verband met vinden van werk, opleiding, verhuizing etc. kunnen veel van hen niet meer actief zijn. Rond de 50 trainers zijn beschikbaar voor het geven van cursussen. Het blijft telkens nodig nieuwe trainers op te leiden omdat er enerzijds verloop is onder de trainers (door oorzaken zoals genoemd), anderzijds omdat er nieuwe groepen vluchtelingen naar Nederland komen.


Worden Mind-Spring trainers beoordeeld / geëvalueerd?

Mind-Spring trainers worden op drie momenten geëvalueerd en of beoordeeld:
1.  In een intake gesprek
2.  Na de eerste theoretische training van 8 dagen.
3.  Na uitvoer van de eerste twee stage groepen.Beoordeling in samenspraak met GGZ co-trainer en coördinatie Mind-Spring.

Kunnen of moeten Mind-Spring trainers betaald worden?

Mind-Spring beschouwt trainers (ten minste) functionerend op niveau van voorlichters eigen taal en cultuur. Mind-Spring trainers kunnen productie maken voor instellingen en dus ook uit beschikbaar budget als co-trainer worden betaald. Er zijn verschillende mogelijkheden om trainers te betalen: via VAR- verklaring,  0 uren contract, uitzendbureau constructie, vrijwilliger/stagiair of oproepkracht. Hierover is een uitgebreid document samengesteld en te downloaden op onze website. Enkele trainers hebben naast de Mind-Spring opleiding ook een diploma als maatschappelijk werker, arts of psycholoog. Wij beschouwen hen dan ook als “Mind-Spring trainer plus” en als GGZ professional.  

Hoe zit het met Tolken?

Als een groep samen met de GGZ wordt uitgevoerd en georganiseerd, kan de GGZ een tolk regelen door gebruik te maken van de tolken regeling GGZ. In principe moet er altijd een tolk bij de cursus aanwezig zijn.   

Zijn er nog meer Mind-Spring activiteiten in ontwikkeling?

Na signalen uit het werkveld is aandacht voor de ontwikkeling van verschillende nieuwe producten
-    Mind-Spring junior; in uitvoer sinds 2016
-    Mind-Spring junior is er voor kinderen in een AZC’s; de zgn “Hero-book” benadering wordt momenteel bewerkt voor inzet in AZC’s. Ook is in ontwikkeling speciale aandacht voor voorkomen kindermishandeling bij vluchtelingen en asielzoekers. 
- Mind-Spring 13 plus, voor jongeren op de AZC's van 12 tot 17 jaar. (September 2018 actief)


Mind-Spring internationaal:

De stichting heeft Mind-Spring internationaal uitgerold. Onder meer in Belgie, Denemarken, Duitsland, Burundi en Sierra Leone.

Mind-Spring contactgegevens:

Mind-Spring wordt ontwikkeld en gecoördineerd door:

Arq, psychotrauma expetgroep in Diemen.
Coordinator Miranda Broersen.


Paul Sterk; methodiekontwikkeling en trainer van trainers , internationale contacten.
Contactadres: Postjeskade 183/hs , 1058DS Amsterdam 0031 20 6188105 / 0031 6 51557474 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.