Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen
kpostzegels logo logo samah nw


Factsheet Onderzoek t.b.v. ontwikkeling Mind-Spring Junior

Het onderzoek

Om de methodiek genaamd Mind-Spring aan te laten sluiten bij een jongere doelgroep (kinderen en jongeren) doen we onderzoek naar welke ervaringen en wensen kinderen (en hun ouders) hebben op het gebied van psychosociale ondersteuning. de Het onderzoek richt zich op de wijze waarop de kernprincipes uit de effectief gebleken Mind-Spring methode ingezet kunnen worden ten behoeve van kinderen (9-13) op asielzoekerscentra en welke werkvormen aansluiten bij de behoeften van kinderen.

Bereik van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op 3 verschillende locaties. In totaal zullen interviews worden afgenomen met 20 kinderen en 20 ouders. Op elke locatie zullen dus 6-10 kinderen en ouders worden geïnterviewd.

Verwerking van gegevens

De afgenomen interviews worden geanonimiseerd en vervolgens uitgewerkt en geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van de interviews en de focusgroepen, wordt een onderzoeksverslag opgesteld.

Terugkoppeling

Hiervoor genoemd onderzoeksverslag (zonder transcripties van de interviews) wordt beschikbaar gesteld aan externen. Dit verslag geeft een overzicht van de opgedane inzichten, een opsomming van de belangrijkste behoeften en aanbevelingen hoe deze te verwerken in de methodiek Mind-Spring Junior. Indien gewenst ontvangen ouders (of kinderen) een exemplaar van het onderzoeksverslag.

De resultaten van het onderzoek worden tevens gepresenteerd op een conferentie.


Resultaat van het project: ontwikkeling Mind-Spring Junior

De inzichten die tijdens het onderzoekstraject worden verkregen, worden gebundeld en verwerkt tot een methodiek genaamd Mind-Spring Junior. De methodiek bestaat uit een training voor kinderen, met daarbij behorend handboek voor trainers (inclusief materialen voor kinderen). Het betreft een methodiek gericht op preventie en dus niet op behandeling of therapie.

Mind-Spring Junior geeft kinderen die asiel hebben aangevraagd de mogelijkheid om stress en angsten te verminderen en handvatten om te leren omgaan met stress en angsten, die niet acuut weg te nemen zijn. Het programma geeft kinderen de mogelijkheden om te onderzoeken en te bepalen wat voor hen belangrijk is op psychosociaal vlak.

In de methodiek worden kinderen op weg geholpen met praktische tips over hoe zij om kunnen gaan met wat er nu speelt. Ook omvat het programma bijvoorbeeld tips om beter te slapen, ademhalingsoefeningen, etc.

 

De organisaties

Mind-Spring

Mind-Spring.nl: Is projectbureau binnen I-psy dat de coördinatie voert van Mind-Spring voor volwassenen in de asielzoekers centra in Nederland. Het bureau biedt momenteel psycho- educatie groepen aan (via regionale GGZ instellingen) in veel AZC’s in Nederland. Daarnaast wordt ook opvoedingsondersteuning geboden. Er is een nieuwe module in ontwikkeling: Mind-Spring toekomstoriëntatie voor uitgeprocedeerden .

Mind-Spring.org: biedt trainingen voor intermediairs (VWN; IOM; DT&V; COA). Paul Sterk is de belangrijkste methodiek ontwikkelaar en senior coach/trainer bij Stichting Mind-Spring.org

Vrienden van SAMAH

Deze stichting beheert het intellectueel erfgoed van Stichting SAMAH en ontwikkelt trainingen en programma’s op het gebied van empowerment en participatie voor kinderen en jongeren die asiel hebben aangevraagd in Nederland. Adimka Uzozie en Maria Verkade zijn drijvende krachten achter de stichting.

In dit project participeren twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, Klaasje Mussche en Roos Willigenburg. Zij werken in het kader van hun afstudeerproject in opdracht van Vrienden van SAMAH mee in het veldonderzoek.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Ethische verantwoording interview kinderen zonder garantie aanbod

Wij vinden het ethisch onverantwoord om kinderen te interviewen over activiteiten die ze graag zouden willen, zonder ze daadwerkelijk toegang te geven tot de activiteit. Daarom zullen we voor zover mogelijk interviews afnemen op de plaats waar op korte termijn een pilot van Mind-Spring Junior zal plaatsvinden. Deze pilot zal zeer waarschijnlijk later worden doorontwikkeld tot een activiteit die op veel meer locaties plaatsvind. Indien er niet direct zicht is op een pilot, zijn we beschikbaar om met de medewerkers op locatie na te denken over een passend aanbod, dat snel gerealiseerd kan worden. We hebben contact met vele partners die activiteiten aanbieden en zullen die contacten ter beschikking stellen.

 

Download hier de factsheet Junior als document (pdf)

mind spring junior2