Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

Factsheet voor trainers
Deze Factsheet is een overzicht van vragen en antwoorden over Mind-Spring. De factsheet is bedoeld om (toekomstige) trainers, relevante informatie te geven.

Achtergrond Mind-Spring

Mind-Spring is een “voor en door” interventie programma (peer-educatie) waarin opgeleide asielzoekers en vluchtelingen psycho-educatie en psychosociale ondersteuning geven aan groepen mede asielzoekers en vluchtelingen. (peereducatie samen met de GGZ) De psycho-educatie en opvoedingsondersteuning wordt gegeven in de eigen taal, en houdt rekening met eigen cultuur en gewoonten. De getrainde asielzoeker of vluchteling werkt samen met en wordt gecoacht door een hulpverlener uit de GGZ. Beiden werken met het Mind-Spring trainingshandboek. Trainers en GGZ medewerkers volgen een opleidingstraject om zich de methodiek eigen te maken .

Hoe lang bestaat Mind-Spring al?

Mind-Spring is het eerste jaar van haar bestaan (2003) opgezet voor asielzoekers en vluchtelingen om hen te ondersteunen bij psycho-sociale en stress problemen. In 2006-2007 is er een nieuwe module ontwikkeld, namelijk ‘opvoedingsondersteuning’, doel hiervan is mensen te ondersteunen bij opvoeding in de nieuwe cultuur of belastende woonomgeving zoals AZC’s.

Hoe is Mind-Spring in Nederland georganiseerd?

Mind-Spring is een zelfstandig project, dat opereert vanuit ARQ psycho trauma expertgroep in Diemen, maar in de uitvoering samenwerkt met verschillende GGZ-instellingen.De uitvoering van de cursussen in asielzoekerscentra of binnen gemeenten, valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken GGZ-instelling in de betreffende regio, of die van  Vluchtelingenwerk in samenwerking met de lokale GGZ.

Wie kunnen er Mind-Spring trainer worden?

Mensen met een vluchteling en asielzoekers achtergrond kunnen zich in principe opgeven voor de opleiding tot Mind-Spring trainer. Wij zoeken bij voorkeur mensen die al een sociale, (para)medische of onderwijskundige achtergrond hebben.  Ook mensen die van nature al een bijzondere positie binnen een gemeenschap hebben blijken uitstekende trainers te kunnen worden. Denk hierbij aan ouderlingen, paramountchiefs en dergelijke.Omdat de opleiding veelal in het Nederlands wordt gegeven, is het noodzakelijk dat je ten minste redelijk Nederlands verstaat en of Engelse taal beheerst.Belangrijk is dat je zelf kan luisteren naar anderen en een deel van je verleden een positieve plek hebt kunnen geven. In een intake gesprek bespreken wij of jouw achtergrond en motivatie past in het beeld van een Mind-Spring trainer. 
 

Hoe kan je Mind-Spring trainer worden?

Je kan contact zoeken met Barbara Kieft om een oriënterend gesprek te hebben om gezamenlijk te kijken of het Mind-Spring trainerschap bij jou past.Wij onderscheiden drie niveau’s van trainers:
1-       trainees; dit zijn Mind-Spring trainers die net de theoretisch deel  van de opleiding hebben afgerond. Trainees is een ander woord voor stagiair.
2-       Mind-Spring trainers zijn trainers die de stage periode met goed gevolg hebben afgesloten met een theoretisch én praktijk diploma Mind-Spring trainer. Mind-Spring trainers beschouwen wij als (ten minste) voorlichters eigen taal en cultuur.
3-       Nadat gebleken is dat je een ervaren trainer bent en zo’n tien cursussen deskundig hebt uitgevoerd, kan je senior trainer worden.
4-       Enkele trainers hebben naast de Mind-Spring opleiding ook een diploma als maatschappelijk werker, arts of psycholoog. Wij beschouwen hen dan ook als “Mind-Spring trainer plus” en als GGZ professional 

Kost het iets om Mind-Spring trainer te worden?  

In principe kost de opleiding geen geld. Wij hebben zelfs beperkt budget om enkelen tegemoet te komen in gemaakte reiskosten en zo in de gelegenheid te stellen de opleiding te volgen.Wij verwachten wel dat je zelf moeite doet om te kijken of je via een regeling (trajectbegeleiding, CWI e.d.) de reiskosten vergoed kan krijgen van jou gemeente.
Na de opleiding volgt eventueel een aanstelling bij Arq als mind-spring trainers (betaald, niveau Maatschappelijk werk)

Wat zijn GGZ co-trainers?  

Dit zijn GZ medewerkers, preventiemedewerkers of SPV ers die in de HA praktijk werken. Enige feeling met asielzoekers is wel gewenst.  Voor opvoedingsondersteuning is enige pedagogisch adviserende ervaring wel een vereiste.

Waar worden Mind-Spring cursussen uitgevoerd? 

Er zijn drie verschillende plekken waar Mind-Spring groepen worden uitgevoerd.
1.        Binnen AZC’s en andere opvanglocaties ten behoeve van asielzoekers.
2.        Mind-Spring t.b.v. vluchtelingen in regio’s worden veelal samen met en door vluchtelingenwerk georganiseerd.
3.        Mind-Spring op uitnodiging van de gemeente (WMO of integratie) voor de doelgroep uitgenodigde vluchtelingen, pardonners e.d

Hoe zijn de gezagsverhoudingen?  

De lokale GGZ instellingen blijven eigen baas in de uitvoer, wel vinden wij dat zij het draaiboek zo veel mogelijk moeten volgen als ze de groepen als Mind-Spring groep uitvoeren. Binnen de opleiding voor GGZ medewerkers is veel aandacht voor dit facet.

Wie bewaakt de kwaliteit van de co-trainer en het eindproduct?

Dit is een gedeelde actie tussen Mind-Spring en de lokale GGZ. Hier is aandacht voor tijdens de opleiding voor GGZ trainers. De lokale GGZ coached jou als trainer maar ook wij als Mind-Spring coördinatie verzorgen bij en na-scholing en evaluaties.

Hoeveel GGZ instellingen werken samen aan Mind-Spring?

In 2018 zijn het 17 instellingen / regio's die actief zijn in  GGZ instellingen / regio's.

To be updated 2018

Hoeveel Mind-Spring trainers zijn er?

In de loop der jaren zijn er ongeveer 200 trainers opgeleid.  Door verloop, vinden van een baan e.d. zijn er enkelen niet meer actief. In 2018 zijn er 64 trainers waar wij contact mee hebben. Het blijft telkens nodig nieuwe trainers op te leiden omdat er enerzijds verloop is onder de trainers (door oorzaken zoals genoemd). Anderzijds omdat er een nieuwe doelgroep zich aanmeld als asielzoeker. Momenteel is er bijvoorbeeld veel behoefte aan Eritreers en Syriers die Mind-Spring zouden kunnen uitvoeren. 

Welke taken voert Mind-Spring coördinatie uit?

De GGZ maakt wel gebruik van de coördinerende kwaliteiten van Mind-Spring bureau. Wij leveren Mind-Spring trainers en doen de zogenaamde “matching” tussen trainer en GGZ medewerker. Ook assisteren wij bij het contact leggen met COA en medische zorg en COA, GZA binnen centra. In feite is het meestal zo dat bureau Mind-Spring de eerste contacten legt omdat iemand signaleert dat er behoefte is aan een Mind-Spring groep.

Rol van Mind-Spring in het voorkomen van Kindermishandeling.

Mind-Spring ontwikkeld een module "Junior" dit om ook kindermishandeling te voorkomen!

Wat is de rol van de ParnassiaBavogroep binnen Mind Spring?  

De PBGroep heeft in feite twee petten op.1- Arq is de moeder organisatie waar het landelijk Mind-Spring coördinatiebureau is onder gebracht. (afdeling Kenniscentrum Migratie) 2- Daarnaast zijn de regionale vestigingen uitvoerend GGZ instelling die productie levert. Deze twee hebben elk een eigen taakstelling en budget.Het Mind-Spring coördinatie bureau behandelt Arq dan ook als een "vreemde uitvoerende GGZ" instelling. Die maakt eigen productie afspraken en moet ook eigen gegevens bijhouden en aanleveren via productieformulieren.

Worden Mind-Spring trainers beoordeeld / geëvalueerd?

Mind-Spring trainers worden op drie momenten geëvalueerd en of beoordeeld:
1.        In een intake gesprek
2.        Na de eerste theoretische training van 8 dagen.
3.        Na uitvoer van de eerste twee stage groepen.Beoordeling in samenspraak met GGZ co-trainer en coördinatie Mind-Spring.

Worden Mind-Spring trainers betaald?

Mind-Spring trainers komen  in dienst van Arq en worden bij GGZ regio's gedetacheerd.. Meer informatie bij Arq..

Hoe gaat dat met geven van cursussen?

Je voert samen met een GGZ medewerker de groep uit. Ieder met eigen deskundigheid en meerwaarde. Wij vinden dat er in principe altijd een tolk bij moet zijn.

Zijn er nog meer Mind-Spring activiteiten in ontwikkeling?

Mind-Spring v junior. ven 13 plus zijn sinds 2017 actief in meerdere regio's

Mind-Spring contactgegevens:

Mind-Spring  algehele coördinatie en trainer van trainers en uitrol groepen:  Miranda Broersen bij Arq in Diemen
Paul Sterk; methodiekontwikkeling en trainer van trainers opvoeding ondersteuning.

 

FACTSHEET
voor samenwerkingspartners Mind-Spring 2017-2018

Deze Factsheet is een overzicht van vragen en antwoorden over Mind-Spring. Vooral organisatorische vragen worden hierin belicht. De factsheet is bedoeld om samenwerkende organisaties relevante informatie te geven.   
 

Achtergrond Mind-Spring

Mind-Spring is een “voor en door” interventie programma (peer-educatie) waarin opgeleide asielzoekers en vluchtelingen psycho-educatie en psychosociale ondersteuning geven aan groepen mede asielzoekers en vluchtelingen. De psycho-educatie en opvoedingsondersteuning wordt gegeven in de eigen taal, en houdt rekening met eigen cultuur en gewoonten. De getrainde asielzoeker of vluchteling werkt samen met en wordt gecoacht door een hulpverlener uit de GGZ. Beiden werken met het Mind-Spring trainingshandboek. Trainers en GGZ medewerkers volgen een opleidingstraject om zich de methodiek eigen te maken

Hoe lang bestaat Mind-Spring al?

Mind-Spring is het eerste jaar van haar bestaan (2003) opgezet voor asielzoekers met hulp van subsidie van de Ziektekosten Regeling Asielzoekers (ZRA ) en vond daarna (2004-2005) uitbreiding middels een subsidie van het Europees Vluchtelingen Fonds. Met deze subsidie is het programma uitgebreid voor de doelgroep vluchtelingen. In 2006-2007 is er een nieuwe module ontwikkeld, namelijk ‘opvoedingsondersteuning’, eveneens middels subsidie van het Europees Vluchtelingen Fonds. De methodiek is in 1996 al ontwikkeld door Paul Sterk toen hij werkzaam was in Sierra Leone.

Voor wie is Mind-Spring bedoeld?

Mind-Spring richt zich op zowel asielzoekers als vluchtelingen. De psycho educatie cursus richt zich op volwassenen die behoefte hebben aan psycho sociale ondersteuning. Het is een cognitieve cursus de mensen leert "zichzelf te helpen".

De opvoedingsondersteuning (Opgroeien binnen twee culturen) richt zich op volwassenen met kinderen. Doel is hier ondersteunen bij opvoeding, voorkomen kindermishandeling,, oriëntatie op de verschillen in opvoeden tussen Nederland en eigen culturele achtergrond.

Is er een contra indicatie voor deelname aan Mind-Spring?

In principe richt Mind-Spring zich op een selectieve doelgroep, mensen met een vluchtelingen achtergrond en geschiedenis. Vandaaruit hebben zij een verhoogd risico psychopathologie te ontwikkelen. Mensen met zo'n achtergrond kunnen zich dus ook zelf aanmelden. Contra indicatie is als mensen ernstige psychiatrische of psychische klachten hebben dat een behandeling geïndiceerd is, of deelname aan een groep onmogelijk maakt. Wij hebben het dan over psychosen, ernstige depressie waar mogelijk suïcide gevaar is, en dissociaties. Dit ter beoordeling aan de GGZ trainer. Mind-Spring cursussen worden vaak gebruikt door deelnemers als toeleiding en verkenning voor verdere behandeling. (de stap naar behandeling is vaak té groot)

In praktijk blijkt vaak een eerste bijeenkomst al of mensen contra geïndiceerd zijn en is het weinig voorgekomen dat mensen niet verder konden deelnemen. Wel komt het voor dat mensen verwezen moeten worden voor behandeling door de GGZ. 

Hoe is Mind-Spring in Nederland georganiseerd?

Mind-Spring.nl voert de training van trainers en landelijke coordinatie van psycho-educatie en opvoedings ondersteuning uit, en is een zelfstandig project, dat opereert vanuit de afdeling Preventie van GGZ Dijk en Duin (Parnassia Bavo Groep), maar in de uitvoering samenwerkt met verschillende GGZ-instellingen De uitvoering van de cursussen in asielzoekerscentra of binnen gemeentes, valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken GGZ-instelling in de betreffende regio, of die van  Vluchtelingenwerk in samenwerking met de lokale GGZ.

Mind-Spring.org is zelfstandig en onderdeel van de stichting Mind-Spring, deze is verantwoordelijk voor de opleidingen aan intermediairs, productontwikkeling en internationale samenwerking. Contact via Stichting Mind-Spring p.a. Paul Sterk, Postjeskade 183hs 1058DS Amsterdam 0031(0)6  515574747

Hoe lang bestaat Mind-Spring al?

Mind-Spring is het eerste jaar van haar bestaan (2003) opgezet voor asielzoekers met hulp van subsidie van de Ziektekosten Regeling Asielzoekers (ZRA ) en vond daarna (2004-2005) uitbreiding middels een subsidie van het Europees Vluchtelingen Fonds. Met deze subsidie is het programma uitgebreid voor de doelgroep vluchtelingen. In 2006-2007 is er een nieuwe module ontwikkeld, namelijk ‘opvoedingsondersteuning’, eveneens middels subsidie van het Europees Vluchtelingen Fonds.

Voor wie is Mind-Spring bedoeld?

Mind-Spring richt zich op zowel asielzoekers als vluchtelingen (statushouders). De psycho educatie cursus richt zich op volwassenen die behoefte hebben aan psycho sociale ondersteuning. Het is een cognitieve cursus de mensen leert "zichzelf te helpen".

De opvoedingsondersteuning (Opgroeien binnen twee culturen) richt zich op volwassenen met kinderen. Doel is hier ondersteunen bij opvoeding, voorkomen kindermishandeling,, oriëntatie op de verschillen in opvoeden tussen Nederland en eigen culturele achtergrond.
De mind-spring Junior groepen richten zich op asielzoekerskinderen in de AZC's, maar is ook bruikbaar voor kinderen met status met een vluchtelingenachtergrond.
Coordinatie van deze laatste twee groepen in ondergebracht bij Arq in Diemen.

Is er een contra indicatie voor deelname aan Mind-Spring?

In principe richt Mind-Spring zich op een selectieve doelgroep, mensen met een vluchtelingen achtergrond en geschiedenis. Vandaaruit hebben zij een verhoogd risico psychopathologie te ontwikkelen. Mensen met zo'n achtergrond kunnen zich dus ook zelf aanmelden. Contra indicatie is als mensen ernstige psychiatrische of psychische klachten hebben dat een behandeling geïndiceerd is, of deelname aan een groep onmogelijk maakt. Wij hebben het dan over psychosen, ernstige depressie waar mogelijk suïcide gevaar is, en dissociaties. Dit ter beoordeling aan de GGZ trainer. Mind-Spring cursussen worden vaak gebruikt door deelnemers als toeleiding en verkenning voor verdere behandeling. (de stap naar behandeling is vaak té groot)

In praktijk blijkt vaak een eerste bijeenkomst al of mensen contra geïndiceerd zijn en is het weinig voorgekomen dat mensen niet verder konden deelnemen. Wel komt het voor dat mensen verwezen moeten worden voor behandeling door de GGZ. 

Hoe is Mind-Spring in Nederland georganiseerd?

Mind-Spring.nl voert de training van trainers en landelijke coordinatie van psycho-educatie en opvoedings ondersteuning uit, en is een zelfstandig project, dat opereert vanuit de afdeling Preventie van GGZ Dijk en Duin (Parnassia Bavo Groep), maar in de uitvoering samenwerkt met verschillende GGZ-instellingen De uitvoering van de cursussen in asielzoekerscentra of binnen gemeentes, valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken GGZ-instelling in de betreffende regio, of die van  Vluchtelingenwerk in samenwerking met de lokale GGZ.

Wat is de taakverdeling?

Mind-Spring landelijke coördinatie draagt zorg voor:
1.
  Opleiden van trainers, ook op aanvraag of voorspraak van regio's, bv. als er behoefte is aan andere cultuur trainers of geschikte kandidaten worden voorgedragen
2.  Opleiden van GGZ medewerkers in de methodiek.
3.
  Consultatie aan regio en trainers, bemiddeling bij problemen in uitvoer en vraagbaak voor alles wat speelt.
4.
  Het bewerkstelligen dat in alle AZC's in Nederland een Mind-Spring aanbod gedaan kan worden. Dit door de COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) en GCA (Gezondheids Centrum Asielzoekers) te benaderen, de lokale GGZ te benaderen en de lokale Vluchtelingen organisatie te betrekken.
Het coördinatieteam bemiddelt in het samenbrengen van deze partners,legt uit hoe Mind-Spring werkt, wie voor welke taken verantwoordelijk is en welke faciliteiten er beschikbaar kunnen zijn (Financiering MCA, ZVW en WMO). Als partijen elkaar eenmaal regionaal hebben "gevonden" is het de bedoeling dat er verder rechtstreeks,-dus zonder tussenkomst van het coördinatieteam- overlegd wordt tussen deze partners. Ook zoekt de Mind-Spring coördinatie trainers uit de regio die groepen kunnen geven en zo nodig nieuwe trainers die opgeleid moeten worden. De GGZ uitvoerende medewerker en de trainer Mind-Spring worden gekoppeld (‘matching’) en Mind-Spring helpt om goede afspraken over samenwerking en taakverdeling
te maken. In feite eindigt hier de coördinatie inzet op regio niveau.

Welke taken doet een GGZ instelling zelf?

Een GGZ-instelling maakt ten behoeve van de uitvoer van groepen binnen de eigen regio afspraken   met  de COA, medische zorg, Vluchtelingenwerk en eventueel andere organisaties (zelforganisaties) Dat wil zeggen:
·    Zorgen voor budget. Dit is veelal de ziektekosten regeling voor asielzoekers voor AZC-groepen of eigen preventie productieruimte voor vluchtelingen groepen. Of bijvoorbeeld WMO participatie gelden van de gemeenten voor specifieke groepen vluchtelingen (bv. uitgenodigde vluchtelingen etc) die extra door de gemeente kunnen worden ingekocht
·    Organiseren van werving bijeenkomsten.
·    Afstemming over wie welke taak precies doet
·    Afspraken over financiering (salaris en onkostenvergoedingen) en welk budget er beschikbaar is
·    Samenwerkingsafspraken over verantwoordelijkheid, net als bij andere preventieprojecten die gezamenlijk met bv GGD of MW worden uitgevoerd.
·    Evaluatie van training , trainer en verslag aan eventueel gemeente (als door WMO betaald). Lokale organisatie hoort bij de normale overhead om een (preventie) groep te organiseren. 


Welke stappen zijn er nodig om te implementeren?  

De GGZ instelling moet via landelijk coordinatiepunt bij MENZIS een budget aanvragen voor uitvoer preventie Mind-Spring t.b.v. asielzoekers. Voorbeeld rekensom; per groep ten minste 2x40 uur voor tarief preventie (tegen geldend en gebruikelijk preventie tarief), dit is incl. werving en eigen coördinatie  etc.
·    Er moeten een of twee medewerkers van de lokale GGZ een dag opleiding volgen om kennis te maken de methodiek. Deze opleiding wordt kosteloos verzorgd door Mind-Spring te Zaandam.
·    Er is een aanbod ‘opvoedingsondersteuning’ en ‘psycho educatie’, dit zijn twee aparte trainingen en trajecten.
·    Mind-Spring legt de eerste contacten met een AZC  brengt partijen tot elkaar en zoekt trainers uit de regio. Deze worden dan gekoppeld aan de GGZ instelling. 

Wie zijn er co-trainers?  

Dit zijn GGZ medewerkers; psychologen, preventiemedewerkers of Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Enige feeling met de doelgroep asielzoekers en vluchtelingen is wel gewenst.  Voor opvoedingsondersteuning is enige pedagogisch adviserende ervaring wel een vereiste.
 

Wie bekostigt wat? 

Er zijn drie manieren om uitvoer van Mind-Spring groepen te bekostigen.
1.
In principe betaalt Menzis de uren inzet, nodig om groepen binnen AZC’s te kunnen draaien. (Mits hierover productieafspraken zijn gemaakt door de eigen GGZ instelling). De lokale GGZ moet wel eerst investeren in eigen opleiding.
2.
Als Mind-Spring t.b.v. vluchtelingen (selectieve preventie)  wordt uitgevoerd, valt dit onder het  preventie budget van elke GGZ regio.
3.
Als Mind-Spring op uitnodiging van de gemeente (WMO of integratie gelden) wordt uitgevoerd voor de doelgroep uitgenodigde vluchtelingen, pardonners e.d.  kan samen met vluchtelingenwerk een zorgtraject worden geoffreerd/aangeboden en komt er dus extra budget (over dit aanbod is een aparte folder beschikbaar).   

Wat als er een trainer uitvalt?

In overleg met het  Mind-Spring coördinatieteam  wordt gezocht naar beschikbare andere trainers in de regio of zo nodig daarbuiten. 

Wie bewaakt de kwaliteit van trainer en groepen?

Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van Mind-Spring en de lokale GGZ. Hier is aandacht voor tijdens de opleiding voor GGZ trainers. 

Wie is de eigenaar van het hele product?

Stichting Mind-=Spring cq Arq psychotrauma expertgroep, blijft eigenaar van product, de GGZ-instellingen zijn mede uitvoerder. In feite geldt hiervoor een zelfde constructie als bij andere preventie produkten, zoals bv. de cursus "In de put, uit de put"  (eigenaar Trimbos-instituut).

Hoeveel GGZ instellingen werken samen aan Mind-Spring?

Instellingen die Mind-Spring cursussen in het werkgebied uitvoeren.  

To be updated 2018

Hoeveel Mind-Spring trainers zijn er?

In de loop der jaren is een grote groep trainers opgeleid. Door verloop,  in verband met vinden van werk, opleiding, verhuizing etc. kunnen veel van hen niet meer actief zijn. Rond de 50 trainers zijn beschikbaar voor het geven van cursussen. Het blijft telkens nodig nieuwe trainers op te leiden omdat er enerzijds verloop is onder de trainers (door oorzaken zoals genoemd), anderzijds omdat er nieuwe groepen vluchtelingen naar Nederland komen.


Worden Mind-Spring trainers beoordeeld / geëvalueerd?

Mind-Spring trainers worden op drie momenten geëvalueerd en of beoordeeld:
1.  In een intake gesprek
2.  Na de eerste theoretische training van 8 dagen.
3.  Na uitvoer van de eerste twee stage groepen.Beoordeling in samenspraak met GGZ co-trainer en coördinatie Mind-Spring.

Kunnen of moeten Mind-Spring trainers betaald worden?

Mind-Spring beschouwt trainers (ten minste) functionerend op niveau van voorlichters eigen taal en cultuur. Mind-Spring trainers kunnen productie maken voor instellingen en dus ook uit beschikbaar budget als co-trainer worden betaald. Er zijn verschillende mogelijkheden om trainers te betalen: via VAR- verklaring,  0 uren contract, uitzendbureau constructie, vrijwilliger/stagiair of oproepkracht. Hierover is een uitgebreid document samengesteld en te downloaden op onze website. Enkele trainers hebben naast de Mind-Spring opleiding ook een diploma als maatschappelijk werker, arts of psycholoog. Wij beschouwen hen dan ook als “Mind-Spring trainer plus” en als GGZ professional.  

Hoe zit het met Tolken?

Als een groep samen met de GGZ wordt uitgevoerd en georganiseerd, kan de GGZ een tolk regelen door gebruik te maken van de tolken regeling GGZ. In principe moet er altijd een tolk bij de cursus aanwezig zijn.   

Zijn er nog meer Mind-Spring activiteiten in ontwikkeling?

Na signalen uit het werkveld is aandacht voor de ontwikkeling van verschillende nieuwe producten
-    Mind-Spring junior; in uitvoer sinds 2016
-    Mind-Spring junior is er voor kinderen in een AZC’s; de zgn “Hero-book” benadering wordt momenteel bewerkt voor inzet in AZC’s. Ook is in ontwikkeling speciale aandacht voor voorkomen kindermishandeling bij vluchtelingen en asielzoekers. 
- Mind-Spring 13 plus, voor jongeren op de AZC's van 12 tot 17 jaar. (September 2018 actief)


Mind-Spring internationaal:

De stichting heeft Mind-Spring internationaal uitgerold. Onder meer in Belgie, Denemarken, Duitsland, Burundi en Sierra Leone.

Mind-Spring contactgegevens:

Mind-Spring wordt ontwikkeld en gecoördineerd door:

Arq, psychotrauma expetgroep in Diemen.
Coordinator Miranda Broersen.


Paul Sterk; methodiekontwikkeling en trainer van trainers , internationale contacten.
Contactadres: Postjeskade 183/hs , 1058DS Amsterdam 0031 20 6188105 / 0031 6 51557474 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

PUBLICATIES
 
English
Dutch
 
Onderzoeksrapport
door HvU studenten
16-06-2010
 only Dutch  Zip-file uitpakken om pdf te kunnen openen  pdf file 1,9 Mb
Verkorte versie van
onderzoeks rapportage
16-06-2010
 only Dutch    pdf file 455 Kb
Bijlagen bij het volledige onderzoeks rapport
16-06-2010
 only Dutch    pdf file 455 Kb
Intervention Wartrauma-foundation
artikel in engels
Only English
pdf file (186 Kb.) artikel in engels
Artikel
Zorg en Welzijn
18 Aug 2004
Only Dutch
pdf file (26 kb) artikel zonder foto's
Artikel
PHAXX
Jaargang 11- OKTOBER
Only Dutch
pdf file (42 kb) artikel zonder foto's

Passende zorg
innovatie voor asielzoekers

Only Dutch
pdf file (81 kb)
Culturen zonder muren 2003
Only Dutch
pdf file (112) kb
Nieuwsbericht in de psy
Only Dutch
JPG file (220 kb !!!)
Noord Hollands dagblad, atikel interview met dhr. Azizi
Only Dutch
pdf (48 kb small)
Vakblad over gezondheid en maatschappij
Only Dutch
JPG 220 kb !!
Cogis artikel 2006
Dutch
pdf file 306 Kb !
PSYCHO-EDUCATIE

Psycho-educatie is een proces van voorlichten over de psychische processen die kunnen spelen na een trauma of rond psychische problemen. Daarnaast zit er een educatieve kant aan die mensen leert minder last te hebben van hun problemen en te voorkomen dat klachten erger worden. Psycho-sociale ondersteuning richt zich op mensen die psychische problemen hebben, of zich psychisch extra belast voelen. De steun bestaat uit het voeren van gesprekken en het proberen te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement komen.

De psycho-educatie van Mind-Spring richtte zich in eerste instantie alleen op asielzoekers, maar later begon het project Mind-Spring zich tevens te richten op vluchtelingen. Met het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn de sociale en psychische problemen van een vluchteling namelijk nog niet verdwenen. Problemen rond depressie, alcohol en drugsmisbruik, opvoeding kinderen, gezinshereniging en sociale isolatie worden niet in het AZC achtergelaten. De ervaring leert tevens dat wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning en daarmee een veiligere basis om te leven krijgen, zij dan pas toekomen aan de verwerking van eventuele trauma’s, verlies of ander groot leed. De meeste vluchtelingen krijgen een tijdelijke status en volgen vervolgens het inburgeringprogramma. Deze onzekerheid over zowel de situatie in Nederland als eventuele terugkeer werken cumulatief bij de al aanwezige problematiek. Tenslotte vinden vluchtelingen moeilijk of niet de weg naar de reguliere hulpverlening. Culturele en religieuze verschillen, taalbarrières, onbekendheid en het ontbreken van vertrouwen in de reguliere hulp spelen daarbij een grote rol. Om bovenstaande problemen het hoofd te bieden is een specifieke en intensieve aanpak nodig. De reeds bestaande methodiek van Mind-Spring voor asielzoekers op AZC’s wordt in 2004 en 2005 aangepast en verder ontwikkeld ten behoeve van vluchtelingen.